Základní informace o projektu

zveřejněno: 28. listopadu 2021
kategorie: 

Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR 

Název výzvy: OPPPR_58. výzva SC 4.2 - Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti 

Název projektu: Rozvoj multikulturního prostředí na středních školách 

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002104

Příjemce dotace: Asociace zřizovatelů školních jídelen, z.s.

Hlavním cílem projektu je přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. 

Cíle bude dosaženo zkvalitněním výuky průřezového tématu multikulturní výchova a nabídkou volnočasových aktivit na dvou středních školách, které posílí multikulturní prostředí ve školách. 

Cíle bude dosaženo prostřednictvím aktivit: 

  1. Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice multikulturní výchovy. 
  2. Vytvořením plánu multikulturní výchovy jeho implementací do výuky předmětů a volnočasových aktivit na školách. 
  3. Pilotním ověřením zavedení průřezového tématu multikulturní výchova, zapracování do ŠVP školy.
  4. Evaluací aktivit a projektu.

Termín realizace: 1. 11. 2021 - 31. 10. 2023

Spolupracující organizace:  

Střední odborné učiliště kadeřnické Karlínské náměstí 8/225, Praha 8 - Karlín, 

Gymnázium Litoměřická, Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726

Dům národnostních menšin o.p.s.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram