Pro jídelny

ZAMĚŘENO NA ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

PERSONÁL ŠKOLNÍCH JÍDELEN…

Kvalifikační kurz Kuchař/-ka pro přípravu pokrmů dietního stravování, 65-036-M

Jsme autorizovanou osobou pro výkon kvalifikační zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací. Zajišťujeme nejen realizaci zkoušky, ale také přípravný kurz pro její úspěšné složení.

Trendy moderního vaření – praktický kurz (4h)

Zaměřujeme se na praktické ukázky nových jídel a receptů s využitím méně populárních a aktuálně diskutovaných surovin. Při realizaci využíváme moderních technologií a dáváme doporučení k jejich maximálnímu využití. Součástí těchto aktivit je praktická implementace dietního stravování.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana (4h)

Zajišťujeme vstupní a periodická školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. Roční prověrka včetně školení je zákonnou povinností každého zaměstnavatele, jejím cílem je vyhodnotit rizika na pracovišti a je nedílnou součástí dokumentace BOZP, PO. 

Hygienické minimum (4h)

Realizujeme vstupní a periodické školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. Pravidelně (1 x ročně) se má školit veškerý personál školní jídelny a musí být vedena písemná dokumentace o školení.

…VEDOUCÍ ŠKOLNÍCH JÍDELEN…

Pracovně právní vztahy (4h)

Zaměřujeme se aktuální informace ze školské legislativy včetně zařazování do platových tříd, odměňování, možností přidělování práce v době přerušení výuky. Jedním z témat je také vymezení a možnosti využití FKSP.

Ekonomika stravovacího provozu školních jídelen (8, 12h)

Vzděláváme v oblasti vedení ekonomiky a správné hospodaření při dodržování legislativy, předpisů a norem. Seznamujeme s legislativou a zásadami financování ve školních jídelnách, s nároky strávníků a financováním školního stravování. 

Akademie osobního rozvoje (4 x 6h)

Pořádáme cyklus čtyř kurzů zaměřených na rozvoj osobního managementu vedoucích pracovníků školních jídelen. Jednotlivé kurzy na sebe částečně navazují, ale je možné realizovat pouze některý z nich. Cyklus zahrnuje Techniky komunikace, Řešení konfliktu a manipulace, Změna a odpor ke změně, Tým a role v týmu.

Marketing pro školní jídelny (6h)

V rámci tohoto kurzu se pomáháme v orientaci co a jak změnit ve školní jídelně ke spokojenosti strávníků z pohledu marketingu. Tento kurz je zaměřen na webové stránky a online komunikaci se strávníky.

Audit stravovacího zařízení (6h)

Zajišťujeme audit stravovacího zařízení se zaměřením na stavebně technický stav, provozní i osobní hygienu, správnou výrobní praxi, dokumentaci HACCP a finanční hospodaření. Výstupem je zpráva z auditu s doporučením a návrhy řešení nalezených nedostatků nebo možných zlepšení. 

Dietní stravování

Pomůžeme vám nastavit systém dietního stravování. Zhodnotíme personální kapacity a technické vybavení, vysvětlíme tvorbu jídelního lístku a změny při přípravě pokrmů, proškolíme vaše pracovníky a nastavený systém dále garantujeme.

….INSPIRATIVNÍ PRAXE

Krajská soutěž pro pracovníky školních jídelen

Soutěž mezi jednotlivými školními jídelnami se hlásí k historickému odkazu existence školních jídelen a systému školního stravování. Podporuje myšlenku, že investovat do školního stravování se vyplatí. Ze zkušeností můžeme potvrdit, že pozitivní zájem a podpora zřizovatele je inspirativní jak pro pracovníky ve školních jídelnách, tak i pro jejich ředitele. Zároveň přináší kýžený výsledek v podobě spokojených strávníků a jejich zákonných zástupců. Cílem soutěže je aktivní přístup k problematice školního stravování, zlepšení postavení školních jídelen v povědomí veřejnosti, navázání spolupráce s dalšími partnery, výměna zkušeností a sdílení dobré praxe.

Krajská setkání pracovníků školních jídelen

Cílem akce je poděkovat pracovníkům školních jídelen za pozitivní přístup k práci a strávníkům a motivovat je k setrvání v těžkém a podfinancovaném zaměstnání. Setkání poskytuje pracovníkům neformální prostor k výměně zkušeností a inspirativní praxe nejen mezi jednotlivými provozy školních jídelen, ale i se zástupci zřizovatelů.

Zapomenuté regionální receptury – co měli na talíři naši prarodiče

Smyslem aktivity je ukázat, že zapomenuté tradiční a regionální receptury lze využít ve školním stravování pro přípravu pokrmů dle současných trendů, a to za dodržení jak výživových doporučení, tak finančních limitů. Naší snahou je motivovat strávníky k oblibě školního stravování a k odklonu od využívání fast foodů. Přínosem tématu je také výměna zkušeností jako motivační faktor kolektivu zapojené školní jídelny.  

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram