Aktuality

zveřejněno: 1. prosince 2021
kategorie: 

0.10 2023

K denšnímu dni končí projekt Rozvoj multikulturního prostředí na středních školách, CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002104. Naplnili jsme stanovené indikátory a výborně dopadla také autoevaluace škol v oblasti proinkluzivnosti, kdy na zapojených školách došlo ke kvalitativnímu i kvantitativnímu posunu. Do projektu jsme zapojili dvě spolupracující školy: Střední odborné učiliště kadeřnické Karlínské náměstí 8/225, Praha 8 - Karlín a Gymnázium Litoměřická, Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 a spolupracovali jsme také s Domem národnostních menšin o.p.s. Závěrem projektu děkujeme garantům obou škol za výtečnou spolupráci, děkujeme vedení škol za podporu a možnost spolupráce a také všem zapojeným pedagogům za dobře odvedenou práci.

9. 10. 2023

Projekt se blíží ke konci. Školy finišují s plány multikulturní výchovy a zpracovávají dotazníky autoevaluace stavu multikulturní výchovy. Cílem dotazníků je zjistit a porovnat stav před realizací projektu a stav po realizaci projektu. 

30 . 8.  2023

Přípravné týdny jsou na školách v plném proudu a v projektu s garanty škol řešíme poslední úkoly projektu. Nastal čas na dokončení plánu multikulturní výchovy jednotlivých škol. Máme z čeho čerpat – máme rok a půl zkušeností, pedagogové byly v rámci KA2 proškoleni, v rámci KA4 vznikly a byly ve výuce ověřeny studijní materiály a máme připravenu strukturu dokumentu. Chybí už jen dokument zpracovat… 

6. 6. 2023

Poslední projektový den mezinárodní kuchyně se uskutečnil na partnerské škole Gymnázium Litoměřická. Proškolení G&G (Gastro Guru) zapojili své spolužáky do výroby i konzumace 4 druhů baget dle vlastních receptur inspirovaných mezinárodní kuchyní. Úspěch celé akce byl obrovský, sklidili jsme bouřlivé ohlasy, jak od zapojených žáků, tak od učitelů. Níže jeden z učitelských emailů. Poděkování patří všem G&G a učitelům pí. Janě Vyhlídalové a p. Svatoslavovi Procházkovi. Obrovskou radost mám z přístupu většiny G&G, na kterých byla vidět touha zlepšit se, naučit se něco nového a uspět v náročném oboru.

„Ahojte, chci poděkovat týmu bagetářů - organizátorům a hlavně přípravářům - jednak makat takovou dobu postojačky je záhul a druhak - BAGETY EXCELENTNÍ.

13. 5. 2023

Den mezinárodní kuchyně pro Gymnázium Litoměřická proběhl netradičně v pronajatém gastrostudiu v Kralupech nad Vltavou. Žáci školy si pod vedením profesionálních kuchařů získali velké množství teoretických i praktických informací z gastronomického oboru. Poté si vyzkoušeli přípravu baget dle mezinárodních receptur a následně ve skupinkách soutěžili v přípravě baget dle vlastní chuti. Viz foto vítězné bagetky. K dispozici bylo velké množství běžných surovin české provenience i surovin běžných spíše v zahraničních kuchyních. Proškolení žáci budou na škole při posledním projektovém dni mezinárodní kuchyně působit pro své spolužáky jako G&G  (Gastro Guru).  

27. 4. 2023

Dnes proběhl již druhý den volnočasové aktivity pro žáky SOU kadeřnické se zaměřením na multikulturní výchovu a mezinárodní kuchyni. My i vedení školy jsme byli překvapenivelkým zájmem ze strany žáků – dostavilo se přes 90% žáků školy. Akce byla neskutečně kladně hodnocena. Děkujeme vedení školy za spolupráci.

10. 2. 2023

Úspěšně probíhá KA3 Realizace programu multikulturní výchovy. Na školách ve výuce pilotně ověřujeme vytvořené vzdělávací materiály. Součásti každého ověřování je kolegiální hospitace a autoevaluace pedagoga. Postupně nám do dokumentace projektu přibývají hospitační a autoevaluační záznamy, které nám pomohou při zpracování výstupů KA4 Evaluace projektu.

22. 12. 2022

Dokončili jsme realizaci aktivity KA2 Příprava programu multikulturní výuky. Garanti klíčové aktivity zapojených škol a zástupci Domu národnostních menšin zpracovali oponentní posouzení vzdělávacích programů. Všem děkujeme za spolupráci a přejeme klidné vánoční svátky a vstup do roku 2023

15. 10. 2022

Harmonogram ověřování vzdělávacích materiálů pro rozvoj MKV na školách

Připravili jsme ve spolupráci se školami harmonogram ověřování jednotlivých vzdělávacích materiálů pro rozvoj MKV na školách. Ověřujeme v rámci KA3 od prosince 2022 do dubna 2023. Jsme v očekávání, jak se ověření resp. výukové materiály osvědčí z pohledu učitelů i žáků.

20. 9. 2022

Máme kompletní vzdělávací materiály pro rozvoj MKV na školách

Děkujeme zapojeným pedagogům, že i přes prázdninové dny věnovali čas přípravě nových vzdělávacích materiálů, a že se podařilo mít materiály připravené na posouzení garanty škol a zástupce Domu národnostních menšin o.p.s. již v září. To nejtěžší v rámci KA2 máme splněno!!!

10. 6. 2022

Probíhá zpracování vzdělávacích materiálů pro rozvoj MKV na školách

Školy na základě interní analýzy vybraly témata, kterými se budou zapojení učitelé v následujících měsících zabývat a zpracovávat nové vzdělávací materiály vč. pracovních listů. Témata jsou velmi různorodá a týkají se všeobecných i odborných předmětů, např. Český jazyk, Základy společenských věd, Zeměpis, Výtvarná výchova, Zdravověda, Psychologie.

19. 5. 2022

Ukončili jsme aktivitu KA1 Vzdělávání pedagogických pracovníků

Zrealizovali jsme 2 vzdělávací kurzy á 40h a úspěšně jsme podpořili 12 učitelů. V následujích dnech nás čekají kulaté stoly, které budeme realizovat u partnerské organizace Dům národnostních menšich o.p.s. Zároveň rozjíždíme aktivitu KA2 Příprava programu multikulturní výchovy, kde již máme vybrané aktivní učitele ze zapojených škol a vytváříme seznam témat vhodných pro zpracování vzdělávacích materiálů pro rozvoj multikulturního vzdělávání na školách. 

18. 4.  2022

Připravujeme kulaté stoly a další aktivity (KA1)

Diskutujeme nad termínem a programem dvou plánovaných kulatých stolů. Diskutujeme nad novou geopolitickou situací a nad dopady do multikulturní výchovy. Hledáme inspiraci a inspirativní praxi v rámci ČR a zvažujeme realizaci kulatých stolů mimo Prahu. Moc inspirace zatím nenacházíme. Ale pedagogům by se studijní cesta líbila. Zvažujeme také různé varianty mimoškolních aktivit pro žáky škol, které jsou součástí projektu.

30. 3. 2022

Pokračujeme ve vzdělávání pedagogických pracovníků (KA1)

V běhu jsou oba kurzy vzdělávání, oba kurzy jsou v půli časové dotace. Vzhledem k pracovnímu vytížení účastníků jsme museli tempo realizace rozvolnit. Nic se neděje a vše stihneme do konce května. Na setkáních doplňujeme teoretickou přednáškou praktickými úkoly, které pomohou účastníkům/škole při tvorbě multikulturního plánu a při tvorbě vzdělávacích materiálů. Motivace účastníků zatím neopadá, což nás velice těší.

8. 2. 2022

Vzdělávání pedagogických pracovníků (KA1)

Skutečný start vzdělávání. Proběhla první prezenční setkání, první vzdělávání, první modul.  Postupně na obou školách. Vše proběhlo bez problémů a ke spokojenosti všech. Končíme vždy závěrečnou diskuzí, která přináší perfektní zpětnou vazbu a budoucí očekávání účastníků. Odnášíme si mnoho poznatků do dalších částí vzdělávání a hodně vnímáme rozdílné požadavky jednotlivých škol. 

20. 1. 2022

Informační schůzky

V tomto týdnu jsme zrealizovali 2 online schůzky se zájemci/učiteli zapojených škol. Jejich zájem o problematiku byl obrovský. Jsme nadšeni, že existují pedagogové, kteří oblast multikulturního vzdělávání vnímají jako důležitou a chtějí ji více zapracovat do své výuky. A samozřejmě jsme nadšeni s podpory vedení zapojených škol a možnosti spolupodílet se na tvorbě a ověření pilotních plánů multikulturní výuky. Těšíme se na spolupráci se všemi učiteli.

10. 1. 2022

Zapojení Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Jsme nadšeni z možnosti spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Koho lépe vybrat za lektory než pracovníky připravující budoucí učitele. Podařilo se! Spolupráce dojednána. Máme zkušené lektory, kteří znají současné středoškolské kurikulum, orientují se v poradenských službách škol a zároveň mají dlouholeté zkušenosti s řízením školy. V únoru začínáme vzdělávat pedagogické pracovníky na zapojených školách!

22. 12. 2021

Setkání s řediteli zapojení partnerů

V předvánočním čase proběhly vzhledem ke koronavirovým omezením jednání s partnery projektu. Věcný manažer projektu postupně navštívil a představil projekt ředitelům zapojených organizací. Byly upřesněny postupy spolupráce, jednotlivé aktivity vč. harmonogramu a výstupy projektu. Byly stanoveny termíny informačních schůzek pro učitele škol s cílem seznámit je s obsahem projektu a motivovat je k zapojení do inovace multikulturního vzdělávání na škole.

1. 11. 2021

Začínáme s realizací projektu

Rozvoj multikulturního prostředí na středních školách, CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002104. Čekají nás dva roky náročné, ale zajímavé práce. Těšíme se na spolupráci s partnery a věříme, že se podaří naplnit jejich očekávání a cíle projektu. Více informací najdete na stránce projektu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram