Aktuality

zveřejněno: 1. prosince 2021
kategorie: 

15. 10. 2022

Harmonogram ověřování vzdělávacích materiálů pro rozvoj MKV na školách

Připravili jsme ve spolupráci se školami harmonogram ověřování jednotlivých vzdělávacích materiálů pro rozvoj MKV na školách. Ověřujeme v rámci KA3 od prosince 2022 do dubna 2023. Jsme v očekávání, jak se ověření resp. výukové materiály osvědčí z pohledu učitelů i žáků.

20. 9. 2022

Máme kompletní vzdělávací materiály pro rozvoj MKV na školách

Děkujeme zapojeným pedagogům, že i přes prázdninové dny věnovali čas přípravě nových vzdělávacích materiálů, a že se podařilo mít materiály připravené na posouzení garanty škol a zástupce Domu národnostních menšin o.p.s. již v září. To nejtěžší v rámci KA2 máme splněno!!!

10. 6. 2022

Probíhá zpracování vzdělávacích materiálů pro rozvoj MKV na školách

Školy na základě interní analýzy vybraly témata, kterými se budou zapojení učitelé v následujících měsících zabývat a zpracovávat nové vzdělávací materiály vč. pracovních listů. Témata jsou velmi různorodá a týkají se všeobecných i odborných předmětů, např. Český jazyk, Základy společenských věd, Zeměpis, Výtvarná výchova, Zdravověda, Psychologie.

19. 5. 2022

Ukončili jsme aktivitu KA1 Vzdělávání pedagogických pracovníků

Zrealizovali jsme 2 vzdělávací kurzy á 40h a úspěšně jsme podpořili 12 učitelů. V následujích dnech nás čekají kulaté stoly, které budeme realizovat u partnerské organizace Dům národnostních menšich o.p.s. Zároveň rozjíždíme aktivitu KA2 Příprava programu multikulturní výchovy, kde již máme vybrané aktivní učitele ze zapojených škol a vytváříme seznam témat vhodných pro zpracování vzdělávacích materiálů pro rozvoj multikulturního vzdělávání na školách. 

18. 4.  2022

Připravujeme kulaté stoly a další aktivity (KA1)

Diskutujeme nad termínem a programem dvou plánovaných kulatých stolů. Diskutujeme nad novou geopolitickou situací a nad dopady do multikulturní výchovy. Hledáme inspiraci a inspirativní praxi v rámci ČR a zvažujeme realizaci kulatých stolů mimo Prahu. Moc inspirace zatím nenacházíme. Ale pedagogům by se studijní cesta líbila. Zvažujeme také různé varianty mimoškolních aktivit pro žáky škol, které jsou součástí projektu.

30. 3. 2022

Pokračujeme ve vzdělávání pedagogických pracovníků (KA1)

V běhu jsou oba kurzy vzdělávání, oba kurzy jsou v půli časové dotace. Vzhledem k pracovnímu vytížení účastníků jsme museli tempo realizace rozvolnit. Nic se neděje a vše stihneme do konce května. Na setkáních doplňujeme teoretickou přednáškou praktickými úkoly, které pomohou účastníkům/škole při tvorbě multikulturního plánu a při tvorbě vzdělávacích materiálů. Motivace účastníků zatím neopadá, což nás velice těší.

8. 2. 2022

Vzdělávání pedagogických pracovníků (KA1)

Skutečný start vzdělávání. Proběhla první prezenční setkání, první vzdělávání, první modul.  Postupně na obou školách. Vše proběhlo bez problémů a ke spokojenosti všech. Končíme vždy závěrečnou diskuzí, která přináší perfektní zpětnou vazbu a budoucí očekávání účastníků. Odnášíme si mnoho poznatků do dalších částí vzdělávání a hodně vnímáme rozdílné požadavky jednotlivých škol. 

20. 1. 2022

Informační schůzky

V tomto týdnu jsme zrealizovali 2 online schůzky se zájemci/učiteli zapojených škol. Jejich zájem o problematiku byl obrovský. Jsme nadšeni, že existují pedagogové, kteří oblast multikulturního vzdělávání vnímají jako důležitou a chtějí ji více zapracovat do své výuky. A samozřejmě jsme nadšeni s podpory vedení zapojených škol a možnosti spolupodílet se na tvorbě a ověření pilotních plánů multikulturní výuky. Těšíme se na spolupráci se všemi učiteli.

10. 1. 2022

Zapojení Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Jsme nadšeni z možnosti spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Koho lépe vybrat za lektory než pracovníky připravující budoucí učitele. Podařilo se! Spolupráce dojednána. Máme zkušené lektory, kteří znají současné středoškolské kurikulum, orientují se v poradenských službách škol a zároveň mají dlouholeté zkušenosti s řízením školy. V únoru začínáme vzdělávat pedagogické pracovníky na zapojených školách!

22. 12. 2021

Setkání s řediteli zapojení partnerů

V předvánočním čase proběhly vzhledem ke koronavirovým omezením jednání s partnery projektu. Věcný manažer projektu postupně navštívil a představil projekt ředitelům zapojených organizací. Byly upřesněny postupy spolupráce, jednotlivé aktivity vč. harmonogramu a výstupy projektu. Byly stanoveny termíny informačních schůzek pro učitele škol s cílem seznámit je s obsahem projektu a motivovat je k zapojení do inovace multikulturního vzdělávání na škole.

1. 11. 2021

Začínáme s realizací projektu

Rozvoj multikulturního prostředí na středních školách, CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002104. Čekají nás dva roky náročné, ale zajímavé práce. Těšíme se na spolupráci s partnery a věříme, že se podaří naplnit jejich očekávání a cíle projektu. Více informací najdete na stránce projektu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram