84 – Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

zveřejněno: 14. února 2005
kategorie: 

84

VYHLÁŠKA

ze dne 14. února 2005

o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Ministerstvo financí stanoví podle § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje náklady na závodní stravování a jejich úhradu v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky (dále jen ,,organizace“).

Závodní stravování zabezpečované v organizacích ve vlastním zařízení

§ 2

V organizaci, která sama zajišťuje závodní stravování ve vlastním zařízení závodního stravování, tvoří náklady na závodní stravování:

a) náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel pro závodní stravování (dále jen ,,pořizovací cena surovin“),

b) náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných doplňkových jídel a nápojů (dále jen ,,doplňkové jídlo“),

c) ostatní provozní náklady na závodní stravování (věcné, osobní a další režijní náklady) včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin (dále jen ,,náklady na provoz“).

§ 3

(1) Náklady podle § 2 písm. a) a b) jsou v plné výši hrazeny strávníky a příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb stanoveným kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem (dále jen ,,příspěvek z fondu“).

(2) Náklady na provoz podle § 2 písm. c) hradí organizace v plné výši, a to z nákladů na svou hlavní činnost.

(3) Zaměstnanci, nestanoví-li tato vyhláška jinak (odstavec 5), a žáci středních škol a studenti, kteří u organizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou3), pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, hradí

a) u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která může být snížena o poskytnutý příspěvek z fondu (dále jen ,,snížená úhrada“),

b) u doplňkového jídla náklady na spotřebované suroviny.

(4) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo během stanovené směny, nestanoví-li tato vyhláška jinak, pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá aspoň 3 hodiny (dále jen ,,odpracovaná směna“).

(5) Organizace může strávníkům uvedeným v odstavci 3 poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo pouze v případě, že odpracovávaná směna je stanovena nejméně na 10 hodin.

(6) Organizace může důchodcům, kteří u ní pracovali při odchodu do důchodu, poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo denně v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.

(7) Organizace může žákům středních škol a studentům po dobu jejich činnosti v organizaci, která není praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou, poskytnout jedno hlavní jídlo za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin. Organizace též může zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem, poskytnout v době jejich přítomnosti v práci jedno hlavní jídlo za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin.

(8) Zaměstnanec organizace, který vykonává práci v jejím vlastním zařízení závodního stravování a přímo se podílí na přípravě nebo výdeji jídel, uhradí za každou odpracovanou směnu sníženou úhradu za jedno hlavní jídlo, pokud neprokáže, že se v tomto stravovacím zařízení nestravuje. V případě, že je v organizaci strávníkům uvedeným v odstavci 3 stanovena odlišná výše snížené úhrady jednotlivých hlavních jídel, uhradí zaměstnanec uvedený ve větě první jejich průměrnou výši.

(9) Poskytuje-li organizace jídla na základě smlouvy o závodním stravování organizační složce státu, právnické nebo fyzické osobě, musí dohodou sjednaná cena hlavního jídla krýt veškeré náklady spojené s jeho pořízením podle § 2.

Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby

§ 4

V organizaci zajišťující závodní stravování na základě smlouvy s organizační složkou státu, právnickou nebo fyzickou osobou tvoří náklady na závodní stravování cena za poskytnutou službu sjednaná ve smlouvě.

§ 5

(1) Organizace uhradí z nákladů podle § 4 z ceny hlavních jídel až 55 %, z nákladů na svou hlavní činnost. Nejvyšší úhrada nesmí přesáhnout 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle zvláštního právního předpisu. Zbývající část sjednané ceny hradí strávníci uvedení v § 3 odst. 3. Organizace jim může poskytnout příspěvek z fondu. (2) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v § 3 odst. 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo během odpracované směny a pokud nebyli během stanovené směny na pracovní cestě, která trvala déle než 5 hodin4). Další hlavní jídlo v téže směně může organizace poskytnout svému zaměstnanci za úhradu ve výši podle věty první, jen trvá-li jeho stanovená směna nejméně 10 hodin. (3) Náklady spojené s dovozem a výdejem jídel v případě dovážení jídel do vlastní výdejny hradí organizace z nákladů na svou hlavní činnost.

§ 6

Závodní stravování zabezpečované ve vlastním zařízení organizační složkou státu, právnickou nebo fyzickou osobou

(1) Jsou-li příprava a výdej jídel zajišťovány ve vlastním zařízení závodního stravování organizace organizační složkou státu, právnickou nebo fyzickou osobou formou služby, za podmínky, že náklady na provoz jsou hrazeny z nákladů na hlavní činnost organizace, postupuje se obdobně podle § 3. (2) V případě smluvního zajištění závodního stravování formou pronájmu vlastního stravovacího zařízení organizační složce státu, právnické nebo fyzické osobě se u organizace za náklady na závodní stravování považuje až 55 % smluvní ceny hlavních jídel. Náklady na závodní stravování u organizace však nesmí přesáhnout 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 — 12 hodin podle zvláštního právního předpisu5). Organizace je hradí z nákladů na svou hlavní činnost. Při ostatních úhradách se postupuje obdobně podle § 5 odst. 2 a 3.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2005.

[button link="https://az-skolnijidelny.cz/wp-content/uploads/2016/12/84-Vyhláška-o-nákladech-na-závodní-stravování-a-jejich-úhradě.pdf" color="default"]Stáhnout v PDF[/button]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram