Vznikla Sekce výživy a nutriční péče, která sdružuje odborníky na výživu

0
Název: Vznikla Sekce výživy a nutriční péče, která sdružuje odborníky na výživu  
Zdroj: Florence
Datum: 25.01.2017
Autor: — Magda Hettnerová
Odkaz: http://www.florence.cz
Rubrika: O čem se mluví

V červnu 2016 vznikla zápisem do spolkového rejstříku Sekce výživy a nutriční péče. Tento spolek není členem žádné organizace, ale spolupracuje s různými odbornými i profesními organizacemi. Na to, jaké jsou cíle a plány spolku, jsme se zeptali jeho předsedkyně Mgr. Tamary Starnovské.

– Proč Sekce výživy a nutriční péče vznikla?

Sekce vznikla proto, že výživa a nutriční péče jsou velmi širokými pojmy, které jsou multiprofesní a zahrnují i profese, které stojí mimo oblast zdravotnictví. Do této tematiky zasahuje i oblast zemědělství, oblast obecné výživy, oblast technologií – například výroby potravin a mnoho dalších. Výživa a nutriční péče jsou tedy poměrně rozsáhlé oblasti a bylo třeba vytvořit organizaci, která by mohla sdružovat odborníky bez ohledu na jejich profesní zaměření. Tedy opravdu každého, koho téma výživy a nutriční péče zajímá a kdo k němu má ze svého oboru co říci.

– Kdo všechno se tedy do sekce může přihlásit?

Každý, kdo se tématy výživy a nutriční péče profesně zabývá nebo k nim má blízko. Tedy nejenom nutriční terapeuti, ale i například lékaři – specialisté, psychologové, odborníci na pohybové aktivity, studenti těchto oborů a další.

– Spolupracujete i s jinými organizacemi?

Ano. Navázali jsme spolupráci s některými odbornými lékařskými společnostmi, zejména s Českou společností pro aterosklerózu (ČSAT), protože lékaři si začínají uvědomovat, že problém špatné compliance pacientů s výživovými doporučeními může být i v tom, že tato výživová doporučení nejsou primárně formulována pro potřeby české populace. Jsou vesměs přejímána ze zahraničních odborných zdrojů, takže jejich transformace do srozumitelné podoby a jejich adaptace na stravovací zvyklosti a možnosti české populace mohou být problematické. To může být klíčové pro to, aby pacienti byli schopni a ochotni tato doporučení dodržovat. ČSAT chce tuto problematiku řešit, a proto vznikla i naše spolupráce. Od roku 2014 spolupracujeme na přípravě edukačních materiálů pro pacienty s diagnózou familiární hypercholesterolémie (FH). V roce 2015 jsme v rámci spolupráce připravili edukační materiál pro pacienty s hypertriglyceridémií a v roce 2016 začala naše spolupráce na tématu FH nejen s ČSAT, ale také se Spolkem spolkem Diagnóza FH. S ním jsme realizovali osvětověedukační kampaň ve velkých firmách v Praze nazvanou Týden FH, která byla spojena s měřením krevních parametrů, poradenstvím lékaře a nutričního terapeuta a edukačními přednáškami. V roce 2017 budeme v této spolupráci pokračovat a rozšiřovat ji i na další projekty, jako např. edukační semináře k problematice FH. Další oblast, která je s tímto tématem spojená, je optimalizace postupů pro edukaci pacientů, pokud není k dispozici nutriční terapeut. Je logické, že v prvním kontaktu s pacientem je lékař, a pokud jde o lékaře – specialistu, který vesměs nemá nutričního terapeuta k dispozici, je potřeba těmto lékařům poskytnout nějaký návodný systém pro edukaci pacientů o výživových doporučeních souvisejících s jejich onemocněním.

– Spolupracujete i se zahraničím?

Ano, s Evropskou federací společností nutričních terapeutů.

– Zmínila jste, že jsou v sekci vítáni i studenti. O studenty jakých oborů se jedná?

Jsme otevřeni všem studentům, kteří se o výživu nějakým způsobem zajímají. Nemusejí to tedy být jen studenti zdravotnických oborů, ale i například přírodovědeckých fakult a podobně. Naším cílem je zprostředkovat jim aktuální informace související s výživou ve zdraví i nemoci podle soudobých poznatků v ucelené podobě, jaké nemají možnost nikde jinde získávat.

– Budete se orientovat i na pacienty? Například formou nějakého poradenství?

Ano. Předpokládáme, že v průběhu roku 2017 vytvoříme na našich webových stránkách www.sekcevnp.cz prostor i pro poučenou laickou veřejnost, která bude obsahovat informace, jež budou logicky navazovat na informace, které budeme zveřejňovat pro odbornou veřejnost.

– Na čem v současné době pracujete?

V tuto chvíli pracujeme na několika celostátních projektech a jednom mezinárodním, který právě finišuje. Jednalo se o projekt Evropské komise s názvem Together – Společně a byl zaměřen na edukaci těhotných a kojících žen v oblasti výživy, s důrazem na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Na projektu jsme pracovali společně s nutričním týmem Thomayerovy nemocnice v Praze. Za Českou republiku jsme byli jediní. V projektu bylo zapojeno celkem pět států – Velká Británie, Česká republika, Dánsko, Španělsko a Bulharsko. V Praze se do něj zapojilo téměř 1300 účastnic, z nichž většina uvedla, že pro ně byl velkým přínosem. V tuto chvíli se tvoří závěrečná zpráva a podle předběžných výsledků jsme byli ze všech zemí nejúspěšnější, což je velká zásluha mojí kolegyně Mgr. Jitky Tomešové, které bych tímto chtěla poděkovat. Kromě těchto projektů pak plánujeme v dubnu letošního roku, konkrétně 4. dubna, ještě celostátní konferenci na téma výživa v klinické péči.

– Pokud by se lidé chtěli stát členy vaší sekce, jak to mohou udělat?

Prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách. Tam také naleznou všechny potřebné informace.

Zpracovatel: Anopress IT a.s.

AZŠJ KOMENTUJE:

Vynikající výsledky a mezinárodní odborná prestiž Sekce výživy a nutriční péče (Sekce VNP) je zároveň i dokladem správné volby ministerstev zdravotnictví a školství, které si Sekci výživy a nutriční péče vybraly v roce 2015 za partnery a odborné garanty systémového řešení dietního školního stravování.

GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI

 

Sdílet.