Porada pro ředitele a vedoucí školních jídelen k aktuálním otázkám v oblasti školního stravování ze dne 3. 2. 2017 ve ŠJ Kojetín

0

V rámci již navázané dobré spolupráce mezi školními jídelnami, KÚ Olomouc, MŠMT, ČŠI Olomouc a KHS Olomouc jsme ve spolupráci s KÚ Olomouckého kraje uspořádali dne 3. února 2017 poradu k aktuálním otázkám v oblasti školního stravování, určenou pro ředitele a vedoucí školních jídelen Olomouckého kraje. Naše pozvání přijali i zástupci jídelen jiných krajů. Na programu porady byly aktuální informace ke školnímu stravování z MŠMT, KÚ Olomouckého kraje, ČŠI Olomouc, KHS Olomouc a zástupci některých školních jídelen.

Po úvodním slovu nám Mgr. Zuzana Mikšíková z KÚ Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy představila mimo jiné školní stravování v Olomouckém kraji, včetně schématu školních jídelen.

Obsazení přednášejících bylo přímo excelentní a i informace tomu odpovídaly. Porady se nemohla zúčastnit ředitelka Olomouckého inspektorátu ČŠI, Mgr. Lenka Zedková, která však zaslala informace. Tyto byly předány: v některých subjektech, které vykonávají činnost mateřské školy a základní školy, nesledují vedoucí pracovníci dodržování výživových norem (spotřební koš). Zaměření kontrolní činnosti se nemění (pozor na dodržování § 30 školského zákona, některé subjekty nemají zpracovaný vnitřní řád pro školní jídelnu-výdejnu nebo ve vnitřních řádech školských zařízení chybí některá ustanovení).

Poté vystoupila RNDr. Jitka Krmíčková metodička pro školní stravování z MŠMT, která nás informovala nejen o legislativních změnách ve školním stravování, ale i o celkové situaci v této oblasti. Ve svém úvodu se zmínila o Almanachu  k 50. výročí školního stravování 1963 – 2013, který hovoří o životě školních jídelen. Dále upozornila na některé skutečnosti, které škodí školnímu stravování. Jako jsou dezinformace v oblasti dietního stravování (např. oddělené prostory), informace týkající se uvádění hmotnosti pokrmů – dosud nevyšel v platnost prováděcí předpis, který by stanovoval, co se rozumí pod pojmem pokrm a jakým způsobem bude povinnost uvádět hmotnost pokrmu v praxi realizována, dále neodborné semináře podávající i nepravdivé informace a v neposlední řadě vystupování některých rodičů s požadavky na stravování jejich dětí v souvislosti s různými styly stravování (vegani, vegetariáni), kdy v souladu se školským zákonem školní stravování neumožňuje vařit tuto tzv. alternativní stravu. Rovněž konstatovala, že je třeba zlepšit postavení pracovníků ve školních jídelnách, a to zvýšit počet pracovníků a zlepšit jejich finanční ohodnocení. V této souvislosti zmínila návrh novely vyhlášky o školním stravování, který stanovuje minimální personální standard, který nesouvisí s normativním financováním. V jídelnách je často stav pracovnic poddimenzován. Minimální počet je postaven na stanovení základních služeb, nezahrnuje dietní stravování, má standardní technické vybavení. Návrh novely rovněž řeší vybírání záloh na maximálně 1 měsíc dopředu. Informovala o Metodickém doporučení k zajištění školního stravování, které představuje stanovení standardu kvality školního stravování a je zveřejněno na stránkách MŠMT. Upozornila na některé negativní ohlasy a kritiku na spotřební koš. Ten je sestaven tak, že vyhovuje nutričním hodnotám, přestože byl vytvořen před 25 lety. Zdůraznila, že tzv. „pamlsková vyhláška“ se ve školním stravování týká pouze doplňkové činnosti.

Informace KHS Olomouckého kraje přednesla MUDr. Kateřina Žeravová, ředitelka odboru dětí a mladistvých. V úvodu se zmínila o legislativě, která upravuje a stanovuje výživové požadavky a výživové normy. Hovořila k nutričnímu doporučení ke spotřebnímu koši: četnost masa, luštěnin, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, bezmasých jídel, sladkých jídel, obilovin, atd. Informovala nás o nedostatcích, které byly zjištěny při kontrolách, týkající se skladování potravin, provozní hygieny, prostorů a vybavení, osobní hygieny, HACCP. V závěru svého vystoupení se zmínila o dietním stravování. Dítě má nárok na hmotné zabezpečení – stravování. Řešení situace, kdy rodiče požadují dietní stravování pro dítě a jídelna nemá podmínky, lze po dohodě s rodiči stravu donášet. Tato skutečnost však musí být zanesena do systému HACCP.

Velmi zajímavý příspěvek měla Mgr. Naděžda Eretová, šéfredaktorka Speciálu pro školní jídelny. Zvolila téma „Školní jídelna – důležitý partner pro školu i rodiče. Hovořila o důležitosti spolupráce jídelny se školou, popřípadě zřizovatelem. Poznatky z „terénu“ ukázaly, že je malá informovanost ředitelů škol o školním stravování nebo mají zkreslené informace. Proto doporučuje ředitelům škol, aby dali možnost vedoucím jídelen účastnit se pedagogických porad, popřípadě třídních schůzek s rodiči. Představila časopis a seznámila přítomné s pravidelnými rubrikami o problematice školního stravování: komunikační dovednosti, personální problematika, dietní stravování, spolupráce jídelny a školy se zřizovatel, management ve školních jídelnách, tematické týdny v jídelnách a jiné akce, porovnání projektů, legislativa, atd.

Závěr porady byl věnován příkladům dobré praxe. O svých aktivitách pohovořili:

Bc. Jana Egitová, vedoucí školní jídelny ZŠ v Rýmařově, která informovala o aktivitách a činnostech školní jídelny a o dobré spolupráci s ředitelem školy a zřizovatelem. V rámci svých aktivit pořádají akce pro strávníky ve spolupráci se školou: anketa nejoblíbenější jídlo, výtvarná soutěž – estetické ztvárnění porce jídla, tematické týdny, dny otevřených dveří, svačinky pro žáky školy a cateringové služby pro veřejnost. atd..

Z řad zřizovatelů vystoupil Ing. Jiří Šírek, starosta města Kojetína, který konstatoval, že spolupráce mezi školní jídelnou a zřizovatelem je v Kojetíně na vysoké úrovni. Město Kojetín podporuje školní jídelnu po stránce finanční (vybavení, úprava okolí), ponechává samostatnost a respektuje rozhodnutí ředitelky, vyhovuje požadavkům jídelny.

Mgr. Hana Rohová, ředitelka Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, představila jídelnu a její aktivity: týdny kuchyně v rámci lidových tradic, týdny cizích kuchyní, pohádkový týden, týden na přání, jídelna otevřená rodičům, Valentýnská menu, Martinská husa, den otevřených dveří spojený s ochutnávkou, vítáme předškolní děti a jejich rodiče, strávník školního roku, vaříme z regionálních surovin, Halloween ve školní jídelně, cateringové služby pro veřejnost, aj. Potvrdila slova Ing. Jiřího Šírka, týkající se spolupráce mezi jídelnou a zřizovatelem.

Porady se účastnila mimo jiné i Bc. Miroslava Slovenčíková, referentka odboru školství a sportu, která představila aktivity Magistrátu města Ostravy v oblasti školního stravování. Informovala o projektu „Školní jídelna zdravě a chutně“, který schválila a finančně podporuje rada města. Tento projekt napomáhá rozvoji školního stravování ve městě Ostravě. Zahrnuje mimo jiné tyto aktivity: vzdělávací akce pro kuchařky – hygienické minimum, využití moderních technologií v kuchyni, kurzy moderního vaření, vzdělávací akce pro rodiče a širokou veřejnost, soutěže ve vaření pro žáky i kuchařky, poradenství v řešení provozních záležitostí, workshop pro zřizovatele.

Porady se účastnili zástupci školních jídelen z Olomouckého, Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Mezi účastníky sklidila velký úspěch a ohlas.

Děkuji všem přednášejícím za skvělé informace a všem zúčastněným za milou společnost.

   Mgr. Hana Rohová, ředitelka ŠJ Kojetín

Sdílet.