Činnost školní jídelny ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

0
MONIK A PUŠKINOVÁ
Článek shrnuje základní činnosti zařízení školního stravování ve 2. pololetí školního roku 2018/2019. Jednotlivé činnosti se vztahují jak na veřejné, tak i na neveřejné subjekty (školy).

Únor, březen

Na únor a březen připadají v základních a středních školách vedlejší prázdniny1, a to

  • pololetní prázdniny na pátek 1. 2. 2019,
  • jarní prázdniny v jednotlivých okresech, resp. obvodech hlavního města Prahy, na období od 4. 2. do 17. 3. 2019.

Standardní činností ředitele školy je rozhodnutí o tom, zda bude zařízení školního stravování poskytovat školní stravo- vání také v době školních prázdnin (viz § 119 školského zá- kona).

§ 217 odst. 1 zákoníku práce Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle  písemného  rozvrhu  čerpání  dovolené  vydaného  s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavate- le a k  oprávněným  zájmům  zaměstnance.  Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí ale- spoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměst- nancem na kratší době.

Z úhlu pohledu zaměstnavatele je nutné v dostatečném předstihu naplánovat a oznámit, zda budou v době ved- lejších prázdnin zaměstnanci, kteří vykonávají svou činnost v zařízení školního stravování, čerpat dovolenou.

Duben, květen, červen

V dubnu a květnu probíhá ve školách přijímání k předškolní- mu, základnímu a střednímu vzdělávání. Na rozdíl od přijetí uchazečů k základnímu a střednímu vzdělávání má přijetí  k předškolnímu vzdělávání zásadní vazbu na poskytování stravování. Proto je vhodné připomenout, že § 4 odst. 1 vy- hlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanoví následující pravidlo: Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zá- konným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

Na dobu od dubna do června připadají dny, kdy žáci střed- ní školy nebo konzervatoře ukončují vzdělávání závěrečnou zkouškou, maturitní zkouškou nebo absolutoriem. Materiál MŠMT Informace k  docházce,  školnímu  stravování a ubytování žáků v době, kdy konají maturitní zkoušku nebo se připravují na její konání ze dne 30. dubna 2012, čj. MSMT- 17742/2012-202, popisuje souvislosti konání maturitní zkoušky a školního stravování takto:

Školní stravování Pokud jde o školní stravování, je potřeba rozlišit tyto případy:
Žák je ubytován v domově mládeže – školní stravování mu bude příslušet vždy z důvodu pobytu v zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. 61/2004 Sb.
Žák není ubytován v domově mládeže – platí pravidlo „pobytu ve škole“. Pobytem ve škole se rozumí faktická přítomnost žáka ve škole v souladu s organizací vzdělá- vání. Za důvod přítomnosti žáka ve škole lze považovat nejen vyučování, ale také jiné aktivity školy, jako například předmaturitní seminář nebo konzultace, jichž se žák účastní. Pravidlo faktického pobytu ve škole do- tvrzuje nepřímo i § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, který stanoví pro účely této vy- hlášky fikci pobytu ve škole pouze pro první den neplá- nované nepřítomnosti strávníka ve škole.
Například během „svatého týdne“, rozumíme-li jím období, kdy škola neuskutečňuje pro žáka ani vyučování ani jiné činnosti, na nichž by měl nebo mohl být žák ve škole účas- ten, jde o „plánovanou nepřítomnost“ ve škole.

Pokud by škola organizovala dobrovolné vzdělávací aktivity i v průběhu „svatého týdne“, může být v těchto dnech žákovi poskytnuto školní stravování.

Naopak u žáka připravujícího se během „svatého týdne“ doma na maturitní zkoušku není podmínka pobytu ve škole splněna. (Příspěvková organizace vykonávající činnost zařízení školního stravování bude oprávněna poskytovat takovému žákovi stravování pouze v rámci doplňkové činnosti.)

Velikonoční prázdniny v základních a středních školách připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019; pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o stát- ních svátcích, o  ostatních  svátcích,  o  významných  dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v případě vedlejších prázdnin v únoru a březnu ředitel rozhoduje o případném poskytování školního stravování zařízením školního stravování a zaměstnavatel určuje čerpání dovolené zaměstnanci.

Červenec, srpen

Jestliže budou v červenci a srpnu zaměstnanci čerpat dovolenou, také v tomto případě je nutné brát v potaz, že určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (viz § 217 odst. 1 zákoníku práce).

Lze očekávat, že při přípravě činnosti ve školním roce 2019/2020 zařízení školního stravování v červenci a srpnu projednají takové otázky své činnosti jako postup v případě „dětí – neplatičů“, vybírání záloh na školní stravování, posky- tování dietního stravování, postup v případě požadavků na alternativní stravování (vegetariánské, veganské)3 nebo dohled ve školní jídelně.

Shrnutí

Změny „školských“ právních předpisů, ke kterým došlo ve školním roce 2018/2019, se bezprostředně nepromítají do činnosti zařízení školního stravování ve 2. pololetí školního roku 2018/2019. Zařízení školního stravování mohou precizněji organizovat svou činnost v rámci stávající právní úpravy.


1 Viz Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní
umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2018/2019 publikovaný ve Věstníku MŠMT
5–6/2018.
2 Informace k docházce, školnímu stravování a ubytování žáků v době, kdy konají maturitní zkoušku nebo se připravují na její konání ze dne 1.dubna 2012, čj. MSMT-17742/2012-20. [online]. [cit. 2018-11-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty-3

3 Viz Evidence stanovisek ochránce. Sp. zn. 6481/2017/VOP. [online]. [cit. 2018-11-13]. Dostupné z: https://www.ochrance.cz.

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., poradenské služby ve školství

zdroj: Speciál pro školní jídelny. Místo: Wolters Kluwer ČR www.wolterskluwer.cz, 2019, 1/2019. ISSN: 2336-6818.

Share.

Comments are closed.