Stanovy

S T A N O V Y
Asociace zřizovatelů školních jídelen, z. s.

I.
Základní ustanovení

Spolek s názvem Asociace zřizovatelů školních jídelen, z. s. (dále „spolek“ nebo „AZŠJ“) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří jsou zřizovateli zařízení školního stravování anebo mají odborný dohled na těmito zařízeními.

II.
Sídlo

Sídlem AZŠJ je Praha.

III.
Účel spolku

Základním účelem a hlavní činností spolku je:

a) v rámci širokého zapojení zřizovatelů školních jídelen podporovat rozvoj této oblasti
b) zajišťovat v oblasti školního stravování další vzdělávání svých členů, jejich teoretická i praktická školení
c) organizovat odborné školící akce pro ředitele škol a školských zařízení a pro pracovníky zařízení školního stravování
d) sdružovat odborníky v oblasti výživy, školské legislativy a školského managementu a v rámci činnosti spolku napomáhat šíření jejich zkušeností, organizačních a dalších systémů v uvedené oblasti výživy
e) pořádat kurzy, školení, konference, zajišťovat lektorské a publikační činnosti
f) zapojovat pracovníky zařízení školního stravování do společných aktivit, které budou směřovány ke zkvalitnění a ozdravění školního stravování
g) poskytovat informační a poradenské činnosti v oblasti školního stravování

2. spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

IV.
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1. Členem spolku se může stát jakákoliv právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.

2. Členství ve spolku je dobrovolné. Nikdo k němu nesmí být nucen. Ze spolku může každý svobodně vystoupit. Na členství ve spolku není právní nárok. Členství ve spolku vzniká podáním přihlášky za člena a zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví členská schůze. O zaplacených příspěvcích vede evidenci statutární orgán spolku, který taktéž vede i seznam členů spolku. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství. Převod členství v rámci spolku není možný.

3. Práva člena spolku:

a) podílet se na činnosti spolku
b) účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích
c) volit orgány spolku
d) být volen do orgánů spolku
e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku
f) právo na informace o činnosti spolku

4. Povinnosti člena spolku:

a) dodržovat stanovy spolku
b) podílet se na činnosti spolku
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen
d) platit členské příspěvky
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

5. Členství spolku zaniká

a) dobrovolným vystoupením člena, a to ke dni doručení písemného oznámení o ukončení členství,
b) vyloučením člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku, zanedbává své členské povinnosti, hrubě porušuje Stanovy, případně poškozuje dobré jméno spolku,
c) neuhrazením členského příspěvku do určené doby splatnosti, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.; má-li v tomto případě člen dále zájem o členství v spolku, je povinen podat novou přihlášku,
d) úmrtím člena
e) zánikem právnické osoby
f) zánikem spolku

6. O vzniku členství nebo jeho ukončení ve spolku rozhoduje na základě podané přihlášky nebo odhlášky, eventuelně dalšími způsoby uvedenými v zákoně, statutární orgán.

V.
Orgány spolku

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávána statutárním orgánem nejméně jedenkrát ročně nebo jinak dle potřeby. Zasedání se svolá nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Rozhodnutí členské schůze jsou závazná pro všechny její členy.

2. Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů.

3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. Hlasování je veřejné a provádí se tak, že členové zvednutím ruky hlasují pro, proti, případně se hlasování zdrží. O průběhu členské schůze musí být pořízen zápis, který sepíše člen zvolený na začátku jednání členské schůze.

4. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je.li účastna alespoň nadpoloviční většina delegátů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas. Hlasování je veřejné a provádí se tak, že delegáti zvednutím ruky hlasují pro, proti, případně se hlasování zdrží. O průběhu shromáždění musí být pořízen zápis, který sepíše delegát zvolený na začátku jednání shromáždění.

5. Členská schůze rozhoduje o základních otázkách činnosti a existence spolku v souladu s vůlí členů takto:

a) schvaluje změny stanov
b) volí a odvolává statutární orgán spolku
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předchozí období
d) určuje koncepci činnosti spolku na další období
e) koordinuje činnost sdružení
f) projednává podněty a připomínky členů spolku
g) vydává základní dokumenty sdružení
h) rozhoduje o přijetí a zrušení členství ve spolku
i) stanovuje výši členských příspěvků
j) schvaluje rozpočet spolku na příští období
k) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku

1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 5 členů (předseda, místopředseda, pokladník, 2 členové) a jsou voleni členskou schůzí veřejnou volbou na období 5 let. Členové výboru jsou povinni plnit usnesení členské schůze a řídit se jejich rozhodnutím.

2. Výbor spolku svolává předseda nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu spolku. Výbor je usnášení schopen, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

3. Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, místopředseda, pokladník a členové výboru. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověření výborem. K platnosti úkonu je třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů.

4. Na jednání výboru jsou dle potřeby přizváni delegáti.

Oddíl 3 – Delegát

1. Delegátem se stává člen spolku, který je zvolen členy spolku v jednotlivých pracovních skupinách nadpoloviční většinou. Členové volí delegáty na první schůzce pracovní skupiny veřejnou volbou na období 3 roků.

2. Delegát svolává schůzky pracovní skupiny.

3. Delegát přenáší do výboru spolku stanoviska schůzek pracovní skupiny, připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů. Na schůzkách skupiny informuje členy o jednání výboru spolku a zabezpečuje plnění rozhodnutí výboru.

VI.
Správní rok

1. Správní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince téhož roku.

2. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

VII.
Zásady hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Dále také hospodaří s majetkem, který je oprávněn užívat, a to na základě platných právních jednání a z nich vyplývajících závazkových vztahů, zejména pak ze smluv. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2. Zdrojem příjmu jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary, příjmy dosahované v souvislosti s vlastní činností spolku.

3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.

4. Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.

5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

VIII.
Kontrola hospodaření

1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

IX.
Zánik spolku

1. Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,

b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů,

c) zrušením spolku s likvidací usnesením členské schůze spolku.

2. Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky použity a rozděleny do oblastí činnosti spolku uvedených v článku III.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a následujících zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník).

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

V Praze dne 2. 11. 2016


Stáhnout stanovy v PDF