Členství

Stáhnout přihlášku


Představení AZŠJ, z. s.:

Asociace zřizovatelů školních jídelen, z. s. byla založena v roce 2015 jako samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří jsou zřizovateli zařízení školního stravování anebo mají odborný dohled nad těmito zařízeními.

Hlavní činnosti AZŠJ, z. s.:

 • v rámci širokého zapojení zřizovatelů školních jídelen podporovat rozvoj této oblasti,
 • zajišťovat v oblasti školního stravování další vzdělávání svých členů, jejich teoretická i praktická školení,
 • organizovat odborné školící akce pro ředitele škol a školských zařízení a pro pracovníky zařízení školního stravování,
 • sdružovat odborníky v oblasti výživy, školské legislativy a školského managementu a v rámci činnosti spolku napomáhat šíření jejich zkušeností, organizačních a dalších systémů v uvedené oblasti výživy,
 • pořádat kurzy, školení, konference, zajišťovat lektorské a publikační činnosti,
 • zapojovat pracovníky zařízení školního stravování do společných aktivit, které budou směřovány ke zkvalitnění a ozdravění školního stravování,
 • poskytovat informační a poradenské činnosti v oblasti školního stravování.

Dílčí činnosti AZŠJ, z. s.:

 • hájí zájmy zřizovatelů v oblasti školního stravování,
 • formuluje a prosazuje návrhy legislativních opatření a změn v oblasti školního stravování,
 • spolupodílí se na vytváření příznivého právního prostředí pro rozvoj oblasti školního stravování,
 • spolupracuje na implementaci dietního stravování a ozdravění školního stravování,
 • předává kvalitní, relevantní, aktuální a jednotné informace v souladu s platnou legislativou,
 • usiluje o podporu regionálních potravin a jejich využití v oblasti školního stravování,
 • podporuje šíření dobré praxe mezi členy a jejich organizacemi,
 • propaguje síťování subjektů zapojených do oblasti školního stravování,
 • úzce spolupracuje se státními institucemi – MŠMT, MZ, MZem, ČŠI,
 • spolupracuje s dalšími sociálními partnery ziskového i neziskového sektoru,
 • sleduje možnosti dotačních programů se zaměřením na školní stravování,
 • vytváří a udržuje seznam svých členů,
 • udržuje aktuálnost webové stránky a prezentuje realizované aktivity.

Co nabízíme členům AZŠJ, z. s.:

 • slevy na vzdělávacích a dalších akcích organizovaných AZŠJ, z. s.,
 • přednostní možnost přihlašování na akce organizované AZŠJ, z. s.,
 • pravidelný monitoring médií v oblasti školního stravování,
 • sleva na knihy z nabídky redakce školství v e-shopu nakladatelství Wolters Kluwer a. s.,
 • informační a poradenský servis v oblasti školního stravování,
 • metodickou podporu při řešení aktuálních otázek v oblasti školního stravování,
 • sběr připomínek k chystané i platné legislativě v oblasti školního stravování, projednání připomínek v rámci připomínkového či schvalovacího procesu,
 • projektový management nejen pro oblast školního stravování,
 • přípravu a realizaci vzdělávacích akcí dle požadavků zřizovatele a jeho organizací.

Jak se stát členem AZŠJ, z. s.:

 • členem spolku se může stát právnická osoba /právnickou osobu ve spolku zastupuje statutární orgán nebo určený zástupce právnické osoby/,
 • členství vzniká na základě podané přihlášky o členství, schválení podané přihlášky orgány spolku a úhradou členského příspěvku.

Práva člena AZŠJ, z. s.:

 • podílet se na činnosti spolku,
 • spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,
 • volit orgány spolku,
 • být volen do orgánů spolku,
 • svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku.

Povinnosti člena AZŠJ, z. s.:

 • dodržovat stanovy spolku,
 • podílet se na činnosti spolku,
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,
 • platit členské příspěvky,
 • dbát na ochranu zájmů a dobrého jména spolku.

Zánik členství v AZŠJ, z. s.:

 • členství spolku zaniká vystoupením, vyloučením nebo dalšími způsoby uvedenými v zákoně,
 • neuhrazením členského příspěvku,
 • po zaplacení členského příspěvku nelze členství ve stanoveném období zrušit.

Členský příspěvek pro rok 2017:

 • výše členského příspěvku je stanovena ve výši 990,- Kč/rok za každé zařízení školního stravování anebo za zařízení pod odborným dohledem zřizovatele, v případě, že žadatel o členství není zřizovatelem školního stravovacího zařízení je členský příspěvek 990,- Kč/rok,
 • školním stravovacím zařízením se rozumí školní jídelna, školní jídelna – vývařovna, školní jídelna – výdejna,
 • členský příspěvek bude vypočítán na základě seznamu školských stravovacích zařízení, který zřizovatel dodá po schválení přihlášky,
 • na základě tohoto seznamu budou poskytovány uvedeným zařízením služby a slevy plynoucí z členství zřizovatele v AZŠJ, z. s.,
 • členský příspěvek je hrazen na kalendářní rok tj. od 1. ledna do 31. prosince,
 • v případě vstupu nového člena během kalendářního roku bude příspěvek vypočítán jako alikvotní část ročního příspěvku.

V Praze, 8. 11. 2016


Stáhnout přihlášku